Stanovy

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§1

Název, sídlo, datum vzniku a působnost

 1. Název Sdružení:        Regionální potravinářský klastr - Chutná hezky. Jihočesky
 2. Sídlo:                       Na Zlaté stoce 3

     370 05 České Budějovice

     Česká republika

 

 1. Zájmové Sdružení právnických osob „Regionální potravinářský klastr - Chutná hezky. Jihočesky“ (dále jen „Sdružení“) bylo založeno  v souladu s ustanoveními § 20 písm.f) až 20 písm.j) zákona č. 47/1992 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, dne 21.prosince 2009 v Českých Budějovicích.
 2. Sdružení bylo založeno jako samostatná právnická osoba s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

 

§2

Charakter Sdružení

 1. Sdružení je dobrovolným, nevládním a nepolitickým zájmovým Sdružením právnických osob, v němž se tyto právnické osoby sdružily k aktivní činnosti podporující jejich rozvoj zejména v oblastech prosazování jejich zájmů na trhu v ČR i zahraničí, zajištění vědeckotechnického zázemí pro jejich rozvoj a získávání finančních podpor pro jejich činnost z různých zdrojů, např. evropských a národních fondů včetně zajišťování vybraných podnikatelských aktivit atd.
 2. Veškerá činnost Sdružení probíhá v rámci platných zákonů a nařízení. Cíle Sdružení neodporují žádnému článku Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod a platných zákonů.

 

§3

Základní poslání a cíle Sdružení

 1. Základním posláním Sdružení je výkon činnosti klastru s cílem vyvíjet podnikatelské i nepodnikatelské aktivity, vývojové a výzkumné činnosti a poskytovat služby ve prospěch a podporující celkový rozvoj členů Sdružení s důrazem na podporu inovací a zvýšení konkurenceschopnosti jeho členů.
 2. Cílem Sdružení je realizovat své aktivity tak, aby byl zajištěn jeho dlouhodobý a udržitelný rozvoj.

 

§4

Formy činnosti Sdružení

 1. K dosažení cílů uvedených v §3 Sdružení vyvíjí následující činnosti:
 1. Spolupracuje v oblastech výzkumu a vývoje technologických postupů, systémů řízení kvality a vývoji nových produktů.
 2. Zajišťuje organizačně a podílí se na aktivitách členů Sdružení v oblasti nákupu a prodeje.
 3. Zajišťuje nejen pro své členy průzkum trhu a veřejného mínění.
 4. Navrhuje, podporuje a organizuje akce v rámci společné propagace členů Sdružení a jejich produktů.
 5. Zabezpečuje nejen pro své členy marketingové aktivity.
 6. Spolupracuje na zvyšování profesní a odborné způsobilosti zaměstnanců členů Sdružení.
 7. Zasazuje se a organizačně zajišťuje spolupráci členů Sdružení s výzkumnými organizacemi a institucemi terciárního vzdělávání v ČR i zahraničí.
 8. Spolupracuje s jinými sdruženími, institucemi, úřady a organizacemi za účelem dosažení cílů uvedených v §3.
 9. Systematicky získává informace účelné pro podporu zájmů členů Sdružení.
 10. Podporuje a hájí zájmy svých členů v oblastech svého působení.

 

Část 2.

ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ


§5

Vznik členství ve Sdružení

 1. Členství ve Sdružení je možné formou řádného členství.
 2. Řádným členem Sdružení mohou být právnické osoby, které založily Sdružení a souhlasí se stanovami a cíli Sdružení a které se zaváží plnit dále uvedené povinnosti člena Sdružení.
 3. Dále se řádnými členy Sdružení mohou stát právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Sdružení a které se zaváží plnit dále uvedené povinnosti řádného člena Sdružení. Podmínkou jejich členství je souhlas Správní rady a následné přistoupení k zakladatelské smlouvě.
 4. Řádné členství vzniká na základě podpisu zakladatelské smlouvy nebo přistoupení k zakladatelské smlouvě Sdružení podle výše uvedených podmínek a podpisem stanov.


§6

Práva a povinnosti členů

 1. Řádný člen Sdružení má právo:
 1. Delegovat svého zástupce do orgánů Sdružení, volit orgány Sdružení a hlasovat.
 2. Předkládat orgánům Sdružení návrhy, podněty a připomínky v souvislosti s činností Sdružení.
 3. Být informován o všech rozhodnutích orgánů Sdružení a účastnit se akcí organizovaných Sdružením.
 4. Požívat výhod vyplývajících z členství ve Sdružení.
 5. Platit vstupní a členské příspěvky vyšší částkou, než ty, které byly schváleny Valnou hromadou.

 

2. Řádný člen Sdružení má povinnosti:

 

 1. Platit členský příspěvek ve výši stanovené Valnou hromadou. Toto ustanovení neplatí pro členy Sdružení, kteří jsou neziskové nebo rozpočtové organizace, např. vysoké školy, v.v.i. apod.
 2. Aktivně se účastnit činnosti Sdružení.
 3. Řídit se stanovami Sdružení.
 4. V případě zániku členství vypořádat všechny své závazky vůči Sdružení. Jedná se zejména o finanční závazky a evidenci činností v rámci projektů Sdružení.

 

 

§7

Zánik členství ve Sdružení

 1. Řádné členství ve Sdružení zaniká:
 1. Doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze Sdružení Správní radě.
 2. Rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena.
 3. Zánikem právnické osoby, jež je členem Sdružení.
 4. Zánikem Sdružení.

 

2. Člen, jehož členství zaniká, je povinen vypořádat všechny dosavadní závazky člena vůči Sdružení, zejména finanční a předat Sdružení dokumenty evidující činnost v rámci projektů Sdružení.

 

Část 3.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA


§8
Orgány Sdružení

 1. Orgány Sdružení jsou:
 1. Valná hromada
 2. Správní rada
 3. Kontrolní orgán
 4. Jednatel Sdružení

2. Činnost Správní rady řídí její předseda. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování Správní rady.

3. Jménem Sdružení jsou oprávněni  jednat ve všech věcech Sdružení společně předseda Správní rady a Jednatel Sdružení, který je současně členem Správní rady.

4. V oblasti operativního řízení a provozních finančních záležitostech jedná jménem Sdružení samostatně Jednatel Sdružení.

 

§9
Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem Sdružení je Valná hromada všech jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

a)      Schválila stanovy Sdružení a změny těchto stanov.

b)      Zvolila na jednoroční funkční období Správní radu Sdružení, nebo potvrdila ve funkci, odvolala a zvolila její nové členy.

c)      Schválila zprávu o činnosti Sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období, předkládanou Správní radou Sdružení.

d)      Schválila revizní zprávu, předkládanou Revizorem Sdružení.

e)      Stanovila koncepci činnosti Sdružení a jeho cíle na příští období.

f)        Určila výši vstupního a členského příspěvku k pokrytí nezbytných nákladů spojených s provozem Sdružení.

g)      Schválila Správní radou předložený rozpočet Sdružení na následují období.

h)      Rozhodla na návrh Správní rady o případném vyloučení člena Sdružení.

 1. Valná hromada:

a)      Je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech řádných členů.

b)      Přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných řádných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Valné hromady.

c)      Usnesení jsou přijímána prostou většinou přítomných řádných členů, pouze při rozhodování o rozpuštění Sdružení, sloučení Sdružení s jiným sdružením, stanovení výše členského příspěvku, změně a doplnění stanov Sdružení musí být rozhodnutí přijata dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Každý člen má na Valné hromadě jeden hlas.

d)      Zaměření projektů Sdružení s dotací a jejich náklady jsou schvalovány nadpoloviční většinou všech členů Sdružení.

e)      Není-li schopna se usnášet, svolá Správní rada Sdružení náhradní Valnou hromadu a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy se měla konat původní Valná hromada. Tato Valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů Sdružení.

f)        Revizora volí Valná hromada veřejným hlasováním.

 1. Pozvánka na jednání Valné hromady musí být písemná, podepsaná předsedou Správní rady Sdružení. Musí obsahovat program jednání, datum, hodinu a místo jednání a musí být zaslána všem členům Sdružení doporučeným dopisem nejméně 30 dnů přede dnem jednání. Zároveň s tímto dopisem bude odeslána pozvánka elektronickým dopisem. Doručení elektronického dopisu člen sdružení opět elektronickým dopisem potvrdí. Program jednání může být rozhodnutím prosté většiny členů valné hromady doplňován.
 2. Valné hromady jsou oprávněni účastnit se kromě členů Sdružení i představitelé všech orgánů Sdružení.
 3. Na začátku jednání jsou zvoleni zapisovatel a ověřovatel zápisu. Valnou hromadu řídí předseda Valné hromady, kterým je předseda Správní rady Sdružení. V případě jeho nepřítomnosti řídí Valnou hromadu člen Správní rady zvolený Valnou hromadou.
 4. Z jednání Valné hromady pořizuje zvolený zapisovatel zápis, který ověřuje zvolený ověřovatel. Přílohu zápisu tvoří přijatá usnesení a prezenční listina. Zápis obdrží všichni členové sdružení do 30 dnů od konání Valné hromady.
 5. Správní rada svolá mimořádnou valnou hromadu do 30 dnů ode dne, kdy o její svolání požádá předseda Správní rady, kontrolní orgán Sdružení nebo nejméně 1/3 členů sdružení. V žádosti, která se doručuje Správní radě, musí být navržen program jednání. O svolání a hlasování na mimořádné Valné hromadě platí totéž, co platí pro řádnou Valnou hromadu.
 1. Nesvolá-li Správní rada Valnou hromadu shora uvedeným způsobem a termínu, může Valnou hromadu svolat kterýkoliv člen Správní rady či kontrolní orgán Sdružení nebo některý ze členů sdružení, který navrhl svolání Valné hromady. Toto mimořádné opatření je možné použít jen v případě při návrhu bodu jednání Valné hromady o rozpuštění a zániku Sdružení.

 

§10
Správní rada

 1. Činnost Sdružení ve volebním období řídí Správní rada Sdružení, která je minimálně 5-ti členná.
 2. Správní rada řídí činnost Sdružení zejména v těchto oblastech:

a)      Rozhoduje o přijetí členů Sdružení.

b)      Navrhuje ke schválení Valné hromadě ukončení členství členů Sdružení.

c)      Svolává zasedání Valné hromady a připravuje pro něj návrhy a podklady.

d)      Předkládá ke schválení Valné hromadě výroční zprávu o hospodaření a činnosti Sdružení.

e)      Předkládá ke schválení Valné hromadě rozpočet Sdružení na další období.

f)        Podle potřeby připravuje a účastní se jednání jménem Sdružení s jinými subjekty.

g)      Rozhoduje o jednateli a jmenuje jednatele Sdružení, včetně jeho platu.

 1. Správní rada zasedá minimálně čtyřikrát za rok. Správní rada je způsobilá usnášení, pokud se jejího zasedání účastní nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí Správní rady jsou přijímána prostou většinou přítomných členů. Dvoutřetinová většina je potřeba pro zvolení a odvolávání Jednatele Sdružení, ke schválení návrhu na změnu a doplnění stanov, návrhu na rozpuštění Sdružení, sloučení Sdružení s jiným sdružením, pro návrh na vyloučení člena Sdružení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 2. Členy správní rady je možno volit bez omezení počtu volebních období.
 3. Správní rada si zvolí ze svých členů ve veřejném hlasování nejméně tyto funkce :

a)      Předsedu Správní rady

b)      Jednatele Sdružení

 1. V případě odstoupení, nebo ukončení členství člena Správní rady jmenuje Správní rada dočasného člena do doby zvolení řádného podle postupu daného těmito Stanovami Sdružení.
 2. Členové výkonné rady mohou ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení zaslaného doporučeným dopisem předsedovi Správní rady. Jejich funkce skončí dnem doručení tohoto dopisu.
 3. Zasedání Správní rady svolává podle potřeby její předseda nebo jeden ze členů Správní rady.
 4. Členové Správní rady mají právo jednat za Sdružení za podmínek definovaných Stanovami Sdružení.
 5. Správní rada je povinna se řídit rozhodnutími Valné hromady.
 6. Členy Správní rady mohou být pouze osoby zastupující členy Sdružení a Jednatel Sdružení.

 

§11
Kontrolní orgán

 1. Kontrolním orgánem je Revizor Sdružení.
 2. Kontrolní orgán volí Valná hromada na tříleté funkční období.
 3. Revizor Sdružení kontroluje hospodaření Sdružení. Do jeho působnosti patří zejména kontrola účetních knih, dokladů a řádné či mimořádné účetní závěrky sdružení. O kontrole účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o hospodaření Sdružení pořizuje Revizor písemnou zprávu, kterou předkládá ke schválení Valné hromadě.
 4. Revizor Sdružení nemůže být současně členem Správní rady, ale účastní se jejího jednání.
 5. Revizor může ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení zaslaného doporučeným dopisem předsedovi Správní rady. Jeho funkce skončí dnem doručení tohoto dopisu.
 6. V případě odstoupení Revizora Správní rada zvolí Revizora nového na dobu do konání příští Valné hromady.

 

§12
Jednatel Sdružení

 1. Je volen Správní radou.
 2. Jednatel je povinen se řídit rozhodnutími Valné hromady a Správní rady.
 3. Jednatel zajišťuje operativního řízení Sdružení v provozních a finančních záležitostech v limitech plnění definovaných Správní radou.
 4. V oblasti operativního řízení a provozních finančních záležitostí jedná jménem Sdružení Jednatel Sdružení samostatně.

 

Část 4.

HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ


§13
Hospodaření Sdružení

 1. Příjmy Sdružení tvoří:

a)      Vstupní a členské příspěvky členů Sdružení.

b)      Účelově zaměřené granty, dotace a dary.

c)      Příjmy z podnikatelské činnosti v souladu s cíli Sdružení a výnosy z aktivit Sdružení.

 1. Finanční prostředky Sdružení jsou uloženy na účtech a v nezbytném rozsahu také v pokladně Sdružení.
 2. Veškerý vytvořený zisk bude reinvestován do aktivit Sdružení, tzn. že nemůže být rozdělen mezi členské subjekty.
  1. Za hospodaření s finančními prostředky a řádné vedení zákonné evidence i odpovídajících agend zodpovídá Jednatel Sdružení.
  2. Rozhodovat o rozsahu a způsobu nakládání s finančními prostředky Sdružení mohou pouze členové Správní rady.
  3. Jednatel Sdružení je povinen předkládat účetnictví ke kontrole Správní radě a Revizorovi Sdružení.
  4. Při ochranně duševního vlastnictví chráněného jako patenty, registrované průmyslové vzory, autorská práva včetně autorských práv k vytvoření softwaru a nové technické poznatky tvořící výrobní nebo obchodní tajemství vzniklé v souvislosti s realizací projektů, budou členové Sdružení postupovat podle zákona č. 130/2002 Sb.
  5. Vzniklá práva duševního vlastnictví vytvořená při realizaci projektů Sdružení jsou vlastnictvím Sdružení.
 3. Zprávu o hospodaření zpracovává Jednatel Sdružení.

 

Část 5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

§14
Ukončení činnosti Sdružení a majetkové vypořádání

 1. V případě okolností, jež povedou k potřebě činnost Sdružení ukončit, může o tomto rozhodnout pouze řádná nebo náhradní Valná hromada.
 2. V případě zániku Sdružení po provedené likvidaci, kterou schválí Valná hromada, je jeho majetek včetně majetkových práv duševního vlastnictví, po vypořádání zákonných nároků, rozdělen mezi členy Sdružení v poměru odpovídajícímu výši zaplacených členských příspěvků v posledním roce existence Sdružení.

 

§15
Ostatní ustanovení

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy Sdružení.
 2. Změny stanov lze provést dodatkem ke stanovám, který schválí Valná hromada.
 3. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou Sdružení dne 21.prosince 2009.
 4. Stanovy Sdružení nabývají účinnosti dnem registrace Sdružení na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

 

V Českých Budějovicích                                                                        dne 21.12.2009